image

Tesst

Công tác hòa giải cơ sở được luật hóa vào năm 2013 với sự ra đời của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cơ sở pháp lý quan trọng này đã được các cấp, ngành, địa phương và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh vận dụng phù hợp với …