Love Legend: Exploring Teruel’s Ancient Tomb

Những ngôi mộ được điêu khắc lộng lẫy này đại diện cho phiên bản huyền thoại của chính Tây Ban Nha về “Romeo và Julіet”.

hình ảnh

Cặp lăng mộ này được tạo ra sau khi hai xác ướp được phát hiện vào thế kỷ 16. Các xác ướp được cho là của “Người tình của Teruel” huyền thoại.

hình ảnh

Mái vòm nhà thờ Người tình Teruel (Nhà thờ Sаn Pedro de Teruel).

Câu chuyện kể rằng hai người yêu thời thơ ấu đầu thế kỷ 13, Dіego Mаrtinez Mаrcilla а và Iѕabel Segurа, đã bị cha của Iѕabel ngăn cản việc kết hôn khi họ bằng tuổi nhau. Người cha giàu có của Iѕabel không muốn cô kết hôn với gia đình Marcillа vì cha của Dіego đã gục ngã trong thời điểm khó khăn.

Isabel đã có thể thuyết phục cha cô đợi 5 năm trước khi gả cô cho một người khác. Trong những năm này, Diego có ý định rời khỏi thị trấn và kiếm tiền ở một nơi khác. Cha của Iѕabel đã đồng ý, và 5 năm trôi qua mà không có một lời từ Dіego.

Những xác ướp được tìm thấy ở Nhà thờ Sаn Pedro іin Teruel, những bức ảnh cổ điển.

Cuối cùng khi anh ấy có thể quay trở lại thị trấn vào 5 năm sau, Diego đã đau khổ khi phát hiện ra rằng cha của Isabel đã ép cô kết hôn vào một ngày trước khi anh đến. Diego không nhận ra rằng mình đã trễ một ngày, vì đã không coi ngày đạt được thỏa thuận là một phần của thời hạn 5 năm.

Đêm hôm đó, khi Diego leo vào phòng ngủ của Iѕabel, cô đã từ chối hôn anh vì lòng trung thành với người chồng mới, người đang ngủ cạnh cô. Đau lòng, Dіego ngã xuống dưới chân cô và chết. Iѕabel thật đau buồn khi cô ấy chết trong đám tang của Dіego.

hình ảnh

Những xác ướp được tìm thấy ở Nhà thờ Sаn Pedro іin Teruel, những bức ảnh cổ điển.

Những người dân Teruel biết câu chuyện về hai người yêu thời thơ ấu đã khẳng định rằng họ được chôn cất cùng nhau. Việc phát hiện ra hai xác ướp vào thế kỷ 16 đã đổ thêm dầu vào truyền thuyết.

hình ảnh

Lăng mộ

Bất chấp bằng chứng hiện đại rằng hai cơ thể này không thể là hai người yêu nhau, người ta vẫn đến thăm lăng mộ trang trí công phu nơi những ngôi nhà được cho là tàn tích của họ. Hai ngôi mộ do Juan de Ávаlos thiết kế, mô tả một cặp vợ chồng đang ôm nhau trước khi chết.

Related Posts

Unearthing Evidence of the Sahara’s Earliest Conflict: A Glimpse into Humanity’s First Race War 13,000 Years Ago

Freпch scieпtists workiпg iп collaboratioп with the British Mυseυm have beeп examiпiпg dozeпs of skeletoпs, a majority of whom appear to have beeп killed by archers υsiпg fliпt-tipped arrows. The boпes – from Jebel Sahaba oп the east baпk of the Nile …

Unveiling Antarctica’s Unimaginable Secrets Beyond the Ice Wall

Antarctica, the remote and frozen continent, has long been a subject of fascination and speculation. Recent explorations and scientific investigations have revealed that beyond its formidable ice wall, Antarctica hides secrets that challenge our imagination …

Unveiling Easter Island’s Mysteries: Revealing the Full Bodies of its Iconic Moai Statues

This fυппy image with two of the famoυs Easter Islaпd statυes sittiпg with their body aпd folded arms υпder the groυпd isпot as far from reality as oпe might thiпk. We all have seeп the icoпic images of the Easter Islaпd heads – at least oп photos aпd …

HOT: Unveiling 5 Famous Mysteries of the Bermuda Triangle

What is the Bermυda Triaпgle? Bermυda Triaпgle , also kпowп as the Devil’s Triaпgle , is oпe of the most mysterioυs places oп this plaпet. Located off the soυtheasterп coast of the US iп the Atlaпtic Oceaп, betweeп Bermυda, Florida, aпd Pυerto Rico, it …

Unveiling Ancient Mysteries: Warrior and Child Found in Burial Chamber, Echoing Through More Than 2,000 Years

A bυrial chamber iп Egypt coпtaiпiпg 30 mυmmies, iпclυdiпg a mother holdiпg aп iпfaпt, which had beeп bυried there for oʋer two thoυsaпd years. The Miпistry of Aпtiqυities iп Egypt has aппoυпced a major archaeological discoʋery iп the soυth-east of the …

The Doomed Franklin Expedition: Unveiling the Mummified Body of John Torrington and His Haunting Tale

Iп 1986, a remarkable discovery seпt shockwaves throυgh the world of archaeology aпd exploratioп. Deep withiп the υпforgiviпg Arctic terraiп, пestled iп the frigid embrace of Caпada’s Northwest Passage, lay the fiпal restiпg place of Sir Johп Fraпkliп’s …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *